previous pauseresume next

معرفي بخش مدارك پزشكي

مسئول واحد: مرتضي انصاري

مدارك پزشكي به عنوان محك ذيقيمتي از فعاليتهاي گروه بهداشتي و پزشكي و شاخص فعاليت كادر بيمارستاني، والاترين و باارزشترين اهرم برنامه ريزي و تصميم گيري هاي مديريتي در رده هاي اقتصادي، بهداشتي، آموزشي و پژوهشي مي باشد، از اينرو درك اهميت والاي آن به مثابه توسعه تفكر و بينش اطلاعاتي است.

اهدافي كه مدارك پزشكي تأمين مي كند عبارتند از:

۱- اساس برنامه ريزي و اطمينان از ادامه مراقبت از بيمار .

۲- ابزار ارتباطي بين پزشكان و ديگر كاركناني كه در مراقبت از بيمار سهيم مي باشند.

۳-جهت تهيه مدارك مستند از جريان بيماري و درمان بيمار.

۴- اساس مطالعه، بررسي و ارزشيابي.

۵-جهت كمك و پشتيباني قانوني از بيمار، بيمارستان و كاركنان مسئول.

۶-جهت تهيه اطلاعات براي استفاده در هزينه هاي درماني.

۷-آموزش و پژوهش.

 

بخش مدارك پزشكي با هدف ارائه خدمات به بيماران، پزشكان، مديران بيمارستانها و ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و حفظ مطلوب كيفيت خدمات درماني و بهداشتي و حقوق بيماران و رعايت استانداردها با اهداف اختصاصي زير از مهمترين بخشهاي بيمارستاني بشمار مي آيد:

- ايجاد يك سيستم كارآمد براي نگهداري پرونده كامل بيماران.

- داشتن آمار عمليات تشخيصي و باليني انجام شده و تجزيه و تحليل و تفسير آنها.

- گردآوري اطلاعات علمي از پرونده ها و گزارش پزشكي آنها.

- تهيه و نگهداري اندكس هاي بيماران به منظور يافتن پرونده هاي پزشكي در مراجعات مكرر.

- تهيه و نگهداري اندكس هاي جراحي و بيماري ها به منظور كمك در امر تحقيقات و پژوهش.

- پاسخگويي به مكاتبات قانوني بمنظور كمك به مراجع قانوني در امر صدور احكام.

- كمك به امر تصميم گيري مديريت بيمارستان در توسعه امكانات و تجهيزات بخشها و ... با استفاد ه از آمار بيمارستان. 

 

واحد پذيرش بستري

۱) ارائه خدمات پذیر ش بیماران به صورت اورژانس و غیراورژانس بستری درحیطه مقررات بیمارستان

۲) بستري بيماران بر اساس دستور بستري پزشكان شاغل در اين مركز

۳) ثبت دقیق وکامل اطلاعات هویتی بیمارو مشخصات بستری در HIS

۴) اخذ رضایت نامه درمان بیماران باتوجه به شرایط قانونی

۵) راهنمایی و هدایت بیماران پس از تشکیل پرونده به رختکن و بخش مربوطه

۶) انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام فوق  

 

واحد بایگانی

۱) ارسال پرونده های درخواستی به کلیه بخش ها    

۲) تفکیک و تنظیم اوراق مدارک پزشکی به ترتیب استاندارد اوراق

۳) اسكن پرونده هاي بيماران بستري

۴) پوشه گذاری و شماره دادن

۵) فایل نمودن پرونده های برگشتی به بایگانی

۶) واگذاری اطلاعات و پاسخگویی به ارباب رجوع طبق سلسله مراتب و اعلام سابقه

۷) گزارش دهی و همکاری و سرویس دهی در زمینه پرونده های راکد

۸) کنترل پرونده های ترخیصی و پیگیری به منظور رفع نواقص پرونده ها

۹) بایگانی و ثبت و ضبط نامه های مکاتباتی در پرونده های مربوطه

۱۰) انجام سایر امور مربوطه طبق مقام مافوق

۱۱) پاسخگويي به مكاتبات:  مراجع قضايي (پزشك قانوني، نظام پزشكي)، بيمه هاي تكميلي و ساير ارگان ها 

   

واحد آمار

۱) وارد کردن آمارهای جمع آوری شده از واحدهای مختلف به صورت روزانه در کامپیوتر در محیط  Excel

۲) جمع بندي آمار بخشها در پايان ماه و ورود در سايت برنامه جامع آماري در قسمت فرم فعاليت بيمارستان.

۳) گرفتن آمار مراجعين سرپايي از كليه واحدها مثل آزمايشگاه،راديولوژي،سي تي اسكن،اورژانس مامايي،درمانگاه تخصصي و عمومي و....ووارد ۴) كردن آمار در سايت برنامه آماري فرم مراجعين سرپائي

۵) جمع آوري آمارزايمان و سزارين و آماده كردن آنها طبق فرم زايمان موجود در برنامه جامع آماري

۶) جمع آوري آمار نوزادان فوت شده و ورود در سايت برنامه جامع اماري

۷) جمع آوري آمار اتاق عمل و ورودآماردرسايت مربوطه

۸) پاسخگويي به رياست و مديريت و مسولين بخشهاو اماده كردن امارهاي درخواستي

۹) تهیه شاخصهای ماهیانه ، سه ماهه ، شش ماهه و سالیانه

۱۰) تهیه بولتن مربوط به فعالیتها و شاخصها به صورت شش ماهه و سالیانه

۱۱) نمودارهای مقایسه ای  شش ماهه و سالیانه

۱۲) تهیه و تنظیم تمام فرمها ی مربوط به آمار

۱۳) جمع آوری برگه های تریاژ  و استخراج مواردی مانند زمان اولین ویزیت بیماران ، زمان خدمات پرستاری ، زمان اقدامات پاراکلینیک و میزان رضایتمندی بیماران از واحد اورژانس و رسم نمودارهای مربوطه به صورت ماهیانه ، شش ماهه و سالیانه  و ارسال به معاونت سلامت 

 

واحد کدگذاري

۱) کدگذاری پرونده های پزشکی بیماران باتوجه به تشخيص هاي بيماري و اقدامات درمانی انجام شده

۲) ثبت کلیه کدها درکامپیوتر

۳) انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق 
 

تماس با ما

شهرضا - خيابان صاحب الزمان - بيمارستان صاحب الزمان (عج)

 Email: sal-zaman-stat@sim.mui.ac.ir

ارتباط با ما

بيمارستان اميرالمومنين(ع) شهرضا

كد پستي : ۸۶۱۷۷۴۳۱۱۱ 

Email: shahreza_hos@mui.ac.ir

پيامك: ۱۰۰۰۳۱۱۳۲۱۳۲۱۵۴۵۴