previous pauseresume next

چشم انداز بیمارستان

بیمارستان صاحب الزمان (عج) شهرضا برآن است که با تلاش و همت مضاعف و اتکال به ایزد منان، با راه اندازی بخشهای روانپزشکی و آنژیوگرافی، توسعه خدمات اورژانس و بهسازی و تجهیز آن و تامین امکانات رفاهی بیماران و کادر درمان، به استانداردهای وزارت بهداشت و درمان نزدیک و منجر به ارتقاء درجه بیمارستان گردد.

این مرکز درمانی درنظر دارد با به کارگیری تجهیزات پزشکی روزآمد و جدیدترین روشهای کاری و مدیریتی و افزایش کیفیت خدمات درمانی سبب تثبیت جایگاه خود در سطح منطقه شود و به گونه ای فعالیت نماید که اولویت اول بیماران، انتخاب این مرکز درمانی باشد.

 

تماس با ما

شهرضا - خيابان صاحب الزمان - بيمارستان صاحب الزمان (عج)

 Email: sal-zaman-stat@sim.mui.ac.ir

ارتباط با ما

بيمارستان اميرالمومنين(ع) شهرضا

كد پستي : ۸۶۱۷۷۴۳۱۱۱ 

Email: shahreza_hos@mui.ac.ir

پيامك: ۱۰۰۰۳۱۱۳۲۱۳۲۱۵۴۵۴